ព័ត៌មានលម្អិត

កសិករនៃកម្ពុជា ( ក.ន.ក )

Farmer of Cambodia Organization (FCO)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 097 2119 800/017 432 801

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : foc.org@gmail.com

គេហទំព័រ៖ :http://www.cambodiasuperpages.com/sp/search/dt/28149-farmer-of-cambodia-organization-

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kampong Thom

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Santuk

ឃុំ/សង្កាត់ : Tang Krasang

ភូមិ : Ou Thum