ព័ត៌មានលម្អិត

អង្គការខ្មែរដើម្បីការអប់រំ ( )

Khmer NGO For Education (KHEN)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Child Welfare and RightsDisability and RehabilitationEducationPartnership and Harmonization

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Mr. Khun Bunlee

ប្រអប់ Ccc : 221

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 053 900 550/ 017 857 652/ 096 613 3433

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@khencambodia.org

គេហទំព័រ៖ :www.khencambodia.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Cambodia

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Battambang

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Battambang

ឃុំ/សង្កាត់ : Chamkar Samraong

ភូមិ :

Overview

KHEN is a local NGO and certified Child Safe Organisation based in Battambang Province, Cambodia. 

We work to promote child rights, accessible, inclusive & quality education and protection of vulnerable children, so that they can develop to their full potential. 

To achieve this, our staff run comprehensive education projects with children/youth and their schools and communities in the rural districts of Battambang: Samlout and Rukhak Kiri. All of our projects focus on education within rural/remote areas where KHEN believe most barriers to child education exist.

KHEN’ approach is rights-based inclusive development in partnership with target beneficiaries. KHEN focuses on those most vulnerable – the poor, the remote, those with disabilities, those from minority groups and girls/women. 

We follow Child Friendly School and Child Protection standards, as endorsed by the Ministry of Education, Youth and Sports (MoEYS) in Cambodia. These are international standards, which are widely regarded as best practice for education and development. 

Our work would not be possible without the collaboration and support of the Ministry of Education Youth and Sport (MOEYS) at National, Provincial and District level, the Social Affairs District office, the national NGO Education Partnership (NEP) network, community support, and international funders – currently  Educo (administered through ChildFund Cambodia), GETXO, Australian Aid (administered through UNICEF ), Children In Crisis Italy, FfS (Friends for School), and individual sponsors from UK and Italy, and Global Leadership Initiatives for Youth.

Value

Responsiveness, Quality, Collaboration and Accountability

Misssion

KHEN works with all children and their communities in rural and remote areas of Battambang Province to ensure the Rights of Children are fulfilled through access to quality and comprehensive education for a better life.

Vision

A Kampuchea where the Rights of Children are recognized and respected

Staff

ចំណងជើងនាមខ្លួននាមត្រកូលភេទតួនាទី៖លេខទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល៖
Mr.BunleeKHUN MaleDirector017 857 652khunbunlee@yahoo.com