ព័ត៌មានលម្អិត

យុវជនសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍ ( យ.ស.អ )

Youth for Peace and Development (YPD)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 012 829 071

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : channaun.tob@gmail.com

គេហទំព័រ៖ :http://www.cambodiayp.com/company/6056/Community_Health_Organization

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kampong Cham

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Tboung Khmum

ឃុំ/សង្កាត់ : Tonle Bet

ភូមិ : Ou Thum