ព័ត៌មានលម្អិត

កសិករថ្មីខេត្តកំពង់ចាម ( )

Kasekor Thmey Kampong Cham Province (KASEKOR)

ប្រភេទ : Association

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 017 570 973

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : kasekorthmey@yahoo.com

គេហទំព័រ៖ :http://hacccambodia.org/view_member.php?member_id=63

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kampong Cham

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Tboung Khmum

ឃុំ/សង្កាត់ : Sralab

ភូមិ : Ou Thum

Staff

ចំណងជើងនាមខ្លួននាមត្រកូលភេទតួនាទី៖លេខទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល៖
Mr.LongSovannarithMaleProgram Manager012 551 257 sovannarith_long@yahoo.com