ព័ត៌មានលម្អិត

កម្មវិធីអប់រំបង្រៀនបន្ថែម ( ក.អ.ប.ប )

Supplemental Teaching Education Program (STEP)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 11859336

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : sokcheamonn@sihosp.org

គេហទំព័រ៖ :www.stepcambodia.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kampong Cham

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Srei Santhor

ឃុំ/សង្កាត់ : Mean Chey

ភូមិ : Ou Thum