ព័ត៌មានលម្អិត

ផ្ទះកុមារកំពង់ចាម ( )

Kampong Cham Children's Home (KC)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 012 737 695/012 549 941/097 555 4535/012 635 515

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : vandybentheth@yahoo.com

គេហទំព័រ៖ :www.nhoasia.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kampong Cham

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Prey Chhor

ឃុំ/សង្កាត់ : Prey Chhor

ភូមិ : Ou Thum