ព័ត៌មានលម្អិត

អភិវឌ្ឍន៍កសិក្ម និងជនបទ ( អ អ កជ )

Develop Agriculture and Rural Organization (DARO)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 089 411 966/017 858 877

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : daro@yahoo.com

គេហទំព័រ៖ :

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kampong Cham

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Kang Meas

ឃុំ/សង្កាត់ : Preaek Krabau

ភូមិ : Ou Thum