ព័ត៌មានលម្អិត

ខ្មែរសច្ចធម៌ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ( ស ខ ស អ )

Accurate Khmer Association for Development (AKAFD)

ប្រភេទ : Association

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 012 925 744/097 745 5882

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : akafd2N/AN/A8@yahoo.com

គេហទំព័រ៖ :

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kampong Cham

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Batheay

ឃុំ/សង្កាត់ : Cheung Prey

ភូមិ : Ou Thum