ព័ត៌មានលម្អិត

ស្តារនីតិសម្បទាអាមេរិកកាំង ( )

American Rehabilitation Ministries (ARM)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Disability and Rehabilitation

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Sokha Sath

ប្រអប់ Ccc : 406

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 012 993 223

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : sathsokha@yahoo.com

គេហទំព័រ៖ :https://www.arm.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Battambang

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Battambang

ឃុំ/សង្កាត់ : Preaek Preah Sdach

ភូមិ :

Background

American Rehabilitation Ministries (ARM) is located in Joplin, MO.  Its primary mission is to bring the good news of salvation to those in prison.

ARM began ministering to prisoners in the United States in 1973 when there were only 234,000 people in the nation’s prison population, where it had consistently hovered since the 1940s. Today, ARM ministers domestically to more than 1.2 million people who are incarcerated in America’s 1,500 state and federal prisons, and another half-million inmates occupying the nation’s 3,200 jails.

Beginning in 2001, ARM expanded its efforts internationally, beginning with a prison in Mexico and subsequently expanding to Africa, India and Russia. Later, branch ministries were added in Cambodia, Thailand, South Korea, and the Philippines. Today, ARM takes the Gospel into jails and prison cells on six continents and it has five international branch ministry locations.