ព័ត៌មានលម្អិត

មូលនិធិព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ( ព.ដ.អ )

Buddhism For Development (BFD)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 053 6370 041/099 817917

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : bfdkhmer@bfdkhmer.org

គេហទំព័រ៖ :http://www.bfcd-worldhumanitarian.org/

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Battambang

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Sangkae

ឃុំ/សង្កាត់ : Anlong Vil

ភូមិ : Ou Thum

Background

BUDDHISM FOR DEVELOPMENT (BFD) is a non-government organization founded on May 1, 1990. A group of monks resident in Site 2 Refugee Camp on Thai-Khmer border, and led by Indapanno Bhikkhu Heng Monychenda, saw the value of Buddhism as a tool for peace restoration, economic and social development, human rights recovery and democratic building, and aiming to sustain the balance of individual, society and the nature. In 1992, BFD was established at Watt Anlongvil, Anlongvil Commune, Sangker District, Battambang province. BFD spread its scope of projects throughout the North-west of Cambodia including Banteay Meanchey in 1994, Oddor Meanchey in 2001, Battambang in 2002, and Pailin, Siemreap, Kampong Thom, and Preah Vihear Province in 2003. Buddhism for Development envisions an educated, democratic society, free from poverty and preventable illnesses, law abiding, and respectful of human rights and the environment and a moral society with respect for Buddhism and Cambodian culture and traditions whilst being aware of the threats and opportunities presented by globalization. In 2015, BFD will celebrate 25 years of continuous engagement with the Cambodia community.

Misssion

Buddhism for Development encourages, advises and provides services, support and training to Cambodians to participate in the sustainable socio-economic development of their own communities.

Vision

Buddhism For Development envisions: an educated, democratic society, free from poverty and preventable illnesses, law abiding, and respectful of human rights; a moral society with respect for Buddhism and Cambodian culture and traditions; a society conscious of its environment and aware of the choices presented by development and globalization.