ព័ត៌មានលម្អិត

អង្គការពុទ្ធសាសនិកអង្គរ ( )

Angkor Buddhist Organization (ABO)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : EducationSocial work & Support ServiceCommunity supportSocial ChangeCommunity Empowerment

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Kroch Bopha

ប្រអប់ Ccc : NA

ប្រអប់ Po : N/A

លេខទូរស័ព្ទ : 098 68 58 86/ 012 22 74 64/ 010 98 77 90/ 097 62 8

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : angkorbuddhistschool@gmail.com

គេហទំព័រ៖ :www.angkorbuddhist.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : +855 78 243 368

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.angkorbuddhist.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : angkorbuddhist@gmail.com

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Cambodia

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Siemreap

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Prasat Bakong

ឃុំ/សង្កាត់ : Kandaek

ភូមិ : Kouk Thlok

Overview

Angkor Buddhist Organization (ABO) has been providing education and support to four villages within the commune for 9+ years. Over this time students have completed their schooling with ABO and gone on to higher education and subsequently secured full-time employment in the following positions to name but a few): Teaching, Marketing, Tourism, Hospitality, Accountant, and Small Business Owners. With the income from positions such as mentioned above, students have been able to support their entire families and their family farming industries. We have witnessed economic growth and development in the communities we provide education and support for. Families have stayed together where previously they would have been required to separate for long periods of time and distances to source work and income. We have also seen a reduction in students being lured by "fast money" into positions of potential abuse and breach of human rights. And most importantly we have witnessed community development being undertaken by the community members themselves as opposed to community development occurring through external aid organizations. This builds resilience in the community and hope grows in a resilient community.

Background

Angkor Buddhist Organization (ABO) was established in 2011 by Venerable Kroch Bopha, Venerable Sayoeun, other monks and friends of Wat Polangka temple in Siem Reap. Bopha and Sayoeun have since laid aside their robes of 17 years to be of greater service to the school and community ABO is a government licensed NGO, providing education and community development for the children of Kokthlok village, Kandek commune, 7 km from Siem Reap. It receives no government support and relies solely on donations and the work of volunteers. We are committed to resolving the cycle of poverty by providing access to education for one of the poorer and vulnerable communities in Cambodia . The focus is on the children and disadvantaged students.

Value

Building a society towards prosperity and peace

Misssion

To see Khmer citizens, youth and children have education and morality along with knowledge in daily life to contribute to building a society towards prosperity and peace.

Vision

Our vision is to see children and youth having access to free English language studies and developing a strong sense of morality to contribute towards a society of prosperity and peace.

Goal

To provide English Language education and teach basic computer skills through a community development approach.

Staff

ចំណងជើងនាមនាមត្រកូលភេទតួនាទី៖លេខទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល៖
Mr.BophaKrochMaleDirector+855 98 68 58 86 / 12 22 74 64angkorbuddhistvolunteer@gmail.com
Mr.Sayoeun Ven MaleEducation Officer+855 10 98 77 90angkorbuddhistschool@gmail.com
Ms.SalinAiFemaleHead Teacherangkorbuddhist@gmail.com

ការចុះឈ្មោះ

ក្រសួងចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទដល់កាលបរិច្ឆេទ
Ministry Of Interior11-201111-2020