ព័ត៌មានលម្អិត

ភីកូសូលកម្ពុជា ( )

Picosol Cambodia (PICOSOL)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 078 789 341/099 263 221/085 772 637

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : cambodia@picosol.org

គេហទំព័រ៖ :http://www.picosol.org/cambodia/en/

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kandal

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Kien Svay

ឃុំ/សង្កាត់ : Chheu Teal

ភូមិ : Ou Thum

Background

We consider Cambodia's solar resources as an opportunity for sustainable development of Cambodia. Cambodia has great opportunities for solar energy and even during the rainy season the conditions are excellent. About 70% of the 15 million Cambodians have no access to reliable electricity. Basic infrastructure like an electricity grid is mainly available in Phnom Penh and provincial towns, whereas 85% of Cambodians live in the countryside. We believe that the introduction of solar power will empower Cambodia.