ព័ត៌មានលម្អិត

សកម្មភាពលិល្បៈខ្មែរ ( )

Khmer Art Action Organization (KAA)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 011 392 569

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : sopheakart@gmail.com

គេហទំព័រ៖ :www.khmerartaction.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kandal

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Khsach Kandal

ឃុំ/សង្កាត់ : Svay Chrum

ភូមិ : Ou Thum

Background

Khmer Art Action is a not-for- profit non-government organization and operating entirely within the Kingdom of Cambodia. We believe that culture and art would be able to furnish high value unless people understand its meaning and value. Vision: Creative Khmer culture and art, is capable of positively influencing national, regional and international. Mission: To produce new form of arts at highest possible standard and appeal to a wide range of audiences and train young people to develop its individual and collective talents and abilities to the greatest possible extent. Goal: To create intergenerational positive and creative change in arts and enable to help and develop communities to live in peace and harmony.