ព័ត៌មានលម្អិត

អង្គការទ្រទ្រង់ស្រ្តីខ្មែរខេត្តកំពង់ធំ ( ទ.ស.ខ )

Cambodian Organization for Woman Support (COWS)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 012 784 122

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@cowscambodia.org

គេហទំព័រ៖ :http://www.cowscambodia.org/

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kampong Thom

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Stueng Saen

ឃុំ/សង្កាត់ : Damrei Choan Khla

ភូមិ : Ou Thum

Background

Empower women and the vulnerable people in Cambodian society to promote development solutions to communities aimed at self reliance, social justice, healthy, economic growth and environmental sustainability.

Mission

COWS’s mission is to increase awareness, motivate action, and provide assistance while establishing lasting partnerships to create and implement initiatives for development and advancement in the areas of health, food security, democracy and empowerment initiatives to enable women and vulnerable people to be self-reliant and enjoy a healthy, dignified and have a better quality of life.

Goal

Help to build communities’ capacity in organizing, planning, resource mobilization, implementation, monitoring and evaluation of activities and projects that are responsive to their needs.