ព័ត៌មានលម្អិត

( )

Malteser International (MI)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po : 93231

លេខទូរស័ព្ទ : 063 967 089

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : jan.emmel@malteser-international.org

គេហទំព័រ៖ :www.malteser-international.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : N/A

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.malteser-international.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : daniel.hilbring@malteser-international.org

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : Kalker Hauptstrasse 22-24, D-51103 Cologne, German

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Germany

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Siemreap

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Siem Reab

ឃុំ/សង្កាត់ : Sala Kamraeuk

ភូមិ : Ou Thum

Overview

Malteser International is a non-governmental worldwide relief organisation of the Sovereign Order of Malta for humanitarian aid. The organisation has more than 50 years of experience in humanitarian relief and actually covers around 100 projects in about 25 countries in Africa, Asia and the Americas. Currently, 23 national associations and priories of the Order of Malta are members of Malteser International. Evolved from Malteser Germany, thus set up in accordance with German Law, and internationalized in 2005, the organisation actually has two operational branches: “Malteser International” (www.malteser-international.org) in Europe and “Order of Malta Worldwide Relief - Malteser International Americas” (www.maltarelief.org) in the USA. It provides aid in all parts of the world without distinction of religion, race or political persuasion. Christian values and the humanitarian principles of impartiality and independence are the foundation of its work. Its mission is not only to provide emergency relief, but also to implement rehabilitation measures and to facilitate the link between emergency relief and sustainable development. Malteser International establishes and promotes primary health care services and seeks to reduce vulnerability and poverty. It is committed to ensure high quality standards. Accountability and transparency are priorities of its agenda.

Background

N/A

Value

N/A

Misssion

Malteser International’s mission is to: provide relief to major emergencies in the world and implement reconstruction and rehabilitation measures with a community focus; establish and promote primary health care services and contribute to better health by providing nutrition related programmes; contribute to better health and dignified living conditions by providing access to drinking water, sanitation and hygiene (WASH); implement livelihood measures and social programmes to ensure the access of people to income security and reduce their vulnerability and poverty; establish and promote disaster preparedness activities, especially on a community level.

Vision

N/A

Goal

N/A