ព័ត៌មានលម្អិត

ព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តកំពង់ធំ ( ព ដ អ ក )

Buddhism for Development Kampong Thom (BFDK)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Community DevelopmentHealth, Nutrition and HIV/AIDSEducation

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 062 210 220/012 734 467

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : lykhom@yahoo.com

គេហទំព័រ៖ :http://www.cambodiayp.com/company/52199/Buddhism_for_Development_Kompong_Thom

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kampong Thom

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Stueng Saen

ឃុំ/សង្កាត់ : Kampong Roteh

ភូមិ :

Overview

People Cambodia in kompong thom have capacity and ability to build living standard in the society with freedom, justice , peace and prosperity . 3-year (2004-2006) action plan First strategic goal: Implementation of integrated community development that targets poor and vulnerable people. 1.Food security (income generation and agriculture) 2.Hea|th, birth spacing, HIV/AIDS and infectious disease education, and environmental sanitation 3.Emergency relief

Background

Buddhism for Development Kampong Thom (BDKT) was established 5th of Jan . 1997 in the meeting for monks and people from 3 villages around Vor Yeav pagoda , Mission of the BFDK is to facilitate activity that lead to poverty alleviation in the target area. The health monk of Voy Yeav pagoda , who is also director of BFDK , Venerable Ly Khom when to learn in the BFD ( Buddhism for Development ) in Battambong Province , Then called "Saving Association" After this Venerable Ly Khom started the activities in Voy Yeav 1997 with the establishment of the saving group in 3 village , 2 rice banks and pagoda based tree nursery . CWS ( Church World Service ) selected BFDK as one of its CNGO partner in 1999. CWS is giving (Holistic World Service ) By Providing capacity building and funding for Organization until today . The Ministry of Interior registered BFDK as non-governmental organization in 2000.

Value

N/A

Mission

BFDK has worked with the people those who are the poor and vulnerable people to change the living and build capacity through mix-community development program and advocacy .

Vision

N/A

Goal

To increase in food security , earning , health , education , moral education for youth emergence rescue , and advocacy of incompetent people who are in the target sites .