ព័ត៌មានលម្អិត

សកម្មភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ( )

Action for Development (AFD)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Submit

វិស័យ : Agriculture and Animal HealthCommunity Development

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Mr. Som Sopheak

ប្រអប់ Ccc : 486

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 0626 900 213 / 092 361 206

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@afd-cambodia.org

គេហទំព័រ៖ :www.afd-cambodia.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Cambodia

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kampong Thom

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Stueng Saen

ឃុំ/សង្កាត់ : Damrei Choan Khla

ភូមិ :

Overview

AFD works in partnership with civil society groups and local authorities, specializing in providing grass-roots education, training, practical skills and building capacity within the communities to increase democratic influence on decision making and improving family livelihoods.

Background

Action for Development (AFD) was founded by the late Mr. Mao Morn in 2004 until 2009 and Mr.Rith Bunroeun from 2010 until April 2016 in response to the need of the poorest communities in Kampong Thom. His founding vision was to alleviate poverty, especially of the families and households dependent on natural resources. AFD is a non- government, independent organization, not affiliated to any religious, political or individual ideology and was registered with the Ministry of Interior on 3 May 2006. In May 2016, under the direction of Mr. SOM SOPHEAK, AFD has continued working with vulnerable households and communities.

Value

Transparency, Accountability, Participation, Equality and Honesty

Misssion

To work in partnership with communities to strengthen knowledge on natural resource management, biodiversity and improve livelihoods

Vision

Communities are empowered to protect biodiversity and use natural resources sustainably

Goal

“To secure& ensure the rights of natural resource dependent communities in relation to government policies and as reflected in their improved standard of living”.

Project Summary

AFD focus on natural resource and environment management, climate change adaptation and disaster resilience. The themes of gender equity and good governance are cross- cutting themes integral to all projects.

Staff

ចំណងជើងនាមខ្លួននាមត្រកូលភេទតួនាទី៖លេខទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល៖
Mr.SopheakSomMaleActing Executive Director092 361 206sopheak@afd-cambodia.org
Mr.Sin ChronMaleProgram Manager of NREM017 657 117chron@afd-cambodia.org
Miss.SomNeangFemaleFinance Manger077 735 885somneang@afd-cambodia.org
Mr.ChimChonMaleProgram Manager of Livelihood012 951 608 chimchon@afd-cambodia.org
Mr.Monny Rath CHANCHANMaleChief of AFD Board011 871 558chanmrath@gmail.com
Mr.Monny Rath CHANMaleChife of AFD Board011 871 558chanmrath@gmail.com
Dr.Ou DaraDaraMaleAFD Board member012 663 141oudara99@gmail.com