ព័ត៌មានលម្អិត

អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ជនបទនិងបរិស្ថាន ( អាសេដូ )

Rural Community and Environment Development Organization (RCEDO)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Disaster risk reductionAgriculture and WaterFood Security and NutritionRural Water & SanitationHealthForestry and Environment

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Mr. Sam Serey Wathana

ប្រអប់ Ccc : 421

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 054 958 942/054 710 446

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : rcedobmc@forum.org.kh

គេហទំព័រ៖ :www.rcedo.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Banteay Meanchey

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Serei Saophoan

ឃុំ/សង្កាត់ : Kampong Svay

ភូមិ : Souphi

Overview

 Significant progress has made in Cambodia after the civil war lasted for three decades. However, given the sheer scale of the damages which still remain inthe society are barriers for sparing infrastructures, developing quantity and quality of education, and improving access to health care services. In rural areas where 85% of the population live, a large number of people is still suffering from extreme poverty and access to the fundamental services, knowledge, and facilities to improve their livelihoods. Some of the factors for existing chronic poverty in rural areas are in lack of agricultural product-activities, lack of water sources,lack of agricultural inputs and resources, such as irrigation systems, the distance from urban markets, marketing skills, limited awareness in nutrition, sanitation and hygiene practices.

Misssion

RCEDO is working to support the rural communities and line government departments in their efforts to improve the living condition of rural communities and achieved peace and democracy.

Vision

All Cambodian people live in equity, good health, education, peace and democracy.

Goal

Improved the quality of life of the poor and vulnerable people through participation in local governance, improving food security, access to better health practices and natural resource management and its prevention.

ការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាព

ប្រភេទដៃគូឆ្នាំ
Is a sub-organization ofAAM2018

Projects

ឈ្មោះគម្រោងវិស័យថ្ងៃ​ចាប់ផ្តើមថ្ងៃ​បញ្ចប់ស្ថានភាព
One ProjectAgriculture and Animal Health2017-11-012017-12-31On-going

បណ្តាញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

network name 2 ( nn2 )

International Network

www.network2.com

( Chile )