ព័ត៌មានលម្អិត

អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សនិងអប់រំសុខភាព ( ស.អ.ធ.ម.អ.ស )

Association for Human Resource Development and Health Education (AHRDHE)

ប្រភេទ : Association

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 016 556 613/012 646 989

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : ahrdhe@yahoo.com

គេហទំព័រ៖ :

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kampong Chhnang

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Kampong Chhnang

ឃុំ/សង្កាត់ : Kampong Chhnang

ភូមិ :

Overview

AHRDHE is a non-govermental association . It does not paticipate or ally with any political party . it is a non profit association and does not discriminate working following the laws of Cambodia. It works to develop and it is the people parner based on justic and equality.

Background

AHRDHE is Association established in january 25,2000 and recognized by Council of Minitser and Minitry of Interior. AHRDHE initially is receiving fund from RACHA and Belgian Technical Cooperation to support its activities on health education, cow provision cerdit and support to the people living with AIDS and chidren effected by AIDS.

Value

N/A

Misssion

N/A

Vision

N/A

Goal

N/A

Projects

ឈ្មោះគម្រោងវិស័យថ្ងៃ​ចាប់ផ្តើមថ្ងៃ​បញ្ចប់ស្ថានភាព
aaAdvocacy and Policy Dialogue2018-02-282018-02-28Completed