ព័ត៌មានលម្អិត

វឌ្ឍនៈ ( )

Vaddhanakv (VADDHANAK)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 088 301 4477

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : chhoengsovuthy@yahoo.com

គេហទំព័រ៖ :

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kampong Chhnang

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Kampong Chhnang

ឃុំ/សង្កាត់ : Kampong Chhnang

ភូមិ : Ou Thum

Overview

VADDHANAK’s mission is to help increase skills and capacity of people in rural community so that they are able to help themselves, their family and to provide quality training in community development to staff/officers and NGOs to enable them to effectively implement and lead (manage) their work

Background

VADDHANAK is a center for community development, which originated from Cambodia Development Program. This program was designed in 1992 with support from University of Massachusetts Foundation. Started with funding from USAID, this program started its activities by conducting training for community and implementing several development programs. The UMF-supported Cambodia Development Program changed itself to a Khmer non-governmental organization in April 1996 and was registered as a Khmer non-governmental organization with the Ministry of Interior of the Kingdom of Cambodia in September 1996.

Value

N/A

Mission

N/A

Vision

N/A

Goal

N/A

Projects

ឈ្មោះគម្រោងវិស័យថ្ងៃ​ចាប់ផ្តើមថ្ងៃ​បញ្ចប់ស្ថានភាព
VDAgriculture and Animal Health2018-01-012018-01-31On-going