ព័ត៌មានលម្អិត

ភ្នំស្រីដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ( អ.ភ.ស.អ )

Phnom Srey Organization for Development (PSOD)

ប្រភេទ : Association

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 042 961 670/012 440 808

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : psad2009@gmail.com

គេហទំព័រ៖ :https://psadcambodia.wordpress.com/

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : fiyapsad@gmail.com

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kampong Cham

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Kampong Cham

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Kok

ភូមិ : Ou Thum

Overview

Phnom Srey Organization for Development (PSOD)

Background

N/A

Value

To work with commitment, supporting, participation, respect, responsiveness, integrity, equity and accountability to achieve vision and mission of organization.

Mission

To contribute to social development work in partnership with the Royal Government of Cambodia, Community Development Partners, Private Sectors and Civil Organizations through implementing community development programs to reduce poverty of Cambodian people especially vulnerable people

Vision

Cambodian Society comprised of peace, equity, solidarity, gender equity, respect human rights, democracy and development.

Goal

To empower community members especially women, children and vulnerable group to be ownership and feel confident in order to improve their livelihood and rights.