ព័ត៌មានលម្អិត

អង្គការ សកម្មភាពព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍សង្គម ( )

Buddhism for Social Development Action (BSDA)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Community DevelopmentLivelihood and health care , wash

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Thorn Vandong

ប្រអប់ Ccc : 389

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 042 941 333 /012 788 973

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@bsda-cambodia.org

គេហទំព័រ៖ :https://www.bsda-cambodia.org/

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kampong Cham

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Kampong Cham

ឃុំ/សង្កាត់ : Kampong Cham

ភូមិ :

Overview

BSDA is an independent, neutral, impartial and non-political NGO established by a group of seven Buddhist monks at WAt Nokor Bachey in January 5, 2005 in Kampong Cham Province Cambodia. A six member Board of Directors supports the work of this organization. BSDA has leaded by Venerable Vandong Thorn and grown to include volunteer workers and supporters from various public stakeholders including monks, students, intellectuals, teachers, lawyers and civil servants, all of whom have a strong social consciousness and the wisdom and desire to develop a better Cambodian society.

Background

Buddhism for Society Development Action (BSDA) is a local NGO established on the 5th of January 2005 by seven monks at Wat Nokor Bachey. The Ministry of Interior acknowledged BSDA: Number 162 on July 05, 2005. BSDA does not work for any political party or promotes the religion of its members. It only focuses on social development and helps the poorest living in the poor communities.

Value

Rooted in the Buddhist teachings of Metta practice, BSDA adheres to and promotes the following values:

● Serving the poor: Improving the livelihoods of poor family.

● Unity: Building trust, honesty and respect for each other as a family.

● Democratic approach: Promoting collective voice from community members, stakeholders and all levels of staff and engaging them in decision-making processes.

● Collaboration: Working together and in partnership with others wherever possible to maximize our impact.

● Integrity and accountability: In the management and use of aid, being accountable and transparent to communities, donors and stakeholders.

Misssion

BSDA ’s mission is to empower and enhance the quality of life of vulnerable people, especially women, and youth, through education, health and livelihood development initiatives in partnership with others.

Vision

BSDA envisions a society where people are empowered to live independently and have livelihood security.

Goal

• To improve and support education for the communities by providing technical skills, vocational training, life skills, scholarships and social morality activities. • To enhance community health through partnership with the government to strengthen the c

Staff

ចំណងជើងនាមខ្លួននាមត្រកូលភេទតួនាទី៖លេខទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល៖
Mr.VandongThorn MaleExecutive Director042 50 77 999/12 788 973info@bsda-cambodia.org
Mr.VannraSok MaleHR/Admin Director042 50 77 999/12 788 973vannra@bsda-cambodia.org