ព័ត៌មានលម្អិត

ពន្លកសង្គមកម្ពុជា ( ព.ស.ក )

Ponlok Sangkom Kampuchea (PSK)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 012251276/012833584

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : sengkimpsk@yahoo.com

គេហទំព័រ៖ :http://www.azkhmer.com/listings/psk-ponlok-sangkom-kampuchea-20186.html

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kandal

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Angk Snuol

ឃុំ/សង្កាត់ : Prey Puok

ភូមិ : Ou Thum