ព័ត៌មានលម្អិត

ខ្មែរបំរើកុមារក្រីក្រ ( ខ.ប.ក.ក )

Khmer Serving the Poor Cambodia (KSPC)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 011 211 556/011 955 83/011 955 832

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : kspc_org@yahoo.com

គេហទំព័រ៖ :http://www.cambodiasuperpages.com/sp/search/dt/18223-khmer-serving-the-poor-children-organization

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kandal

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Angk Snuol

ឃុំ/សង្កាត់ : Baek Chan

ភូមិ : Ou Thum