ព័ត៌មានលម្អិត

សិល្បៈខ្មែរ ( )

Khmer Art Academy

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 425 780 /012 422 062

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : veasna@khmerarts.org

គេហទំព័រ៖ :www.khmerarts.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 562-472-0090

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : http://khmerarts.org/

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : info@khmerarts.org

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : Khmer Arts Academy 1364 Obispo Ave. Long Beach, CA 90804

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : United States of America

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kandal

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Ta Khmau

ឃុំ/សង្កាត់ : Ta Khmau

ភូមិ : Ou Thum