ព័ត៌មានលម្អិត

ក្រុមទ្រទ្រង់ភូមិ ( )

Village Support Group (VSG)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Community DevelopmentEducationEnvironment

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 053 730 355/054 710 191/077 992 270/012 766 618

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@vsgcambodia.org

គេហទំព័រ៖ :www.vsg-cambodia.org/

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Battambang

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Battambang

ឃុំ/សង្កាត់ : Svay Pao

ភូមិ :

Overview

1. To increase income generation and Food security for the rural families. 2. To help them (Rural families) access to the better health and formal or informal education. 3. To increase the capacity building for staff and people at different levels of community members, Head Villages and Communes Leaders. 4. To promote widely knowledge/skills including initiatives the campaigns focus on Environmental Protection at Community Levels. F- Program 1- Commune Development intergraded (Dry rice season, credit, cow raising, Agriculture Towards nutrition, and Rice Bank) 2- Community Fishery Development 3- Emergency relive (Rehabilitation project. Water/Sanitation, Rice seed, Housing and Irrigation Pumps ) 4- Advocacy project (Environmental rights)

Background

The Village Support Group or (VSG) was evolved by a research project group in October 1994 who investigated on the situation of returnees from the Cambodia-Thai border camp and of rural landless poor. The research project was funded by Overseas Service Bureau (OSB) and supported by a team of expatriates. The project was being conducted from February through October 1994. From this research within the combination of working with other Cambodian development workers and interactions with the two pilots associations, VSG was evolved and enabled to develop strategies of working with the poor elements of rural communities. As a legal body, it was registered with the Government of Cambodia and Cooperation Committee for Cambodia (CCC) early 1995. Following its establishment, VSG subsequently operated a number of programs aimed at, 1) Empowering rural vulnerable groups in particular women and children, to manage themselves on their-own; and 2) Promoting good-governance and management of rural communities. October 1994 to December 1996: a Food Security and Relief program was operated in five rural villages of BATTAMBANG province through village associations and with funding secured from a number of donors. January 1997 to April 2000: an integrated community development program was operated in six rural villages, again through supporting the associations and with funding secured from a number of donors. A flood emergency project were operated in the commune of Prek Luong and Prek Kpop commune of Ek Phnom District, Tapoung commune of Thmorkol District and on Battambang side and the commune of Sambour Commune, Mongkol Borei District of Banteay Meanchey Province, with support from Oxfam Great Britain and Church World Service (CWS). May 2000 to the present: the integrated community development project (Rice Bank, Credit, Dry rice season, Home Gardening and Nutrition, and cow raising) are ongoing in 23 villages on Battambang and Banteay Meanchey province side; an advocacy project on fisheries issues has been proceeding and VSG worked together with network NGOs especially, Fisheries Action Coalition Team (FACT), a growing national, provincial and commune level fisheries network in Cambodia, on fisheries policy development initiatives such as organizing and facilitating communities, to national level on consultations on the Community fisheries Sub-decree, also facilitating consultations on the draft fisheries law. By having managed such programs and existing well in NGO environment, VSG has been well-reputed organization among the NGO and donor community.

Value

1. Honesty and trusty, 2. Equity and truth, 3.Responsibility, 4. Rights and role obedience, 5.Knowledge and capacity, 6. Regulation and policy obedience, and 7. Accountability.

Misssion

To be co-operating with NGOs and shareholders and working with community as partner in order to solve the main basic needs of the poor those are in difficult circumstance in the rural community to be better of living.

Vision

VSG Vision is of a community where is peaceful, environmentally healthy, democratic, justice, self-reliant, and sustainable. In accordance with its principle and belief, VSG hope to achieve this by working in partnership with the communities and through others who support the interests of this group of people.

Goal

To promote good management and leadership within civil society and empowering the poor and vulnerable groups, especially, women and children access to standard living-condition.

Staff

ចំណងជើងនាមខ្លួននាមត្រកូលភេទតួនាទី៖លេខទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល៖
Mrs.RosChhorvisornFemaleExecutive Director77992270chhorvivorn@vsgcambodia.org