ព័ត៌មានលម្អិត

ទស្សនៈខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ( )

Cambodian Vision in Development (CVD)

ប្រភេទ : Association

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 053 730 471/053 500 0189/012 673 632

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : ingo@cambodianvision.com

គេហទំព័រ៖ :http://hacccambodia.org/view_member.php?member_id=29

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Battambang

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Battambang

ឃុំ/សង្កាត់ : Svay Pao

ភូមិ : Ou Thum

Overview

CVD is fully administered by Cambodian staffs who gain great length of experience in social services and rural development, especially with vulnerable and underprivileged society. CVD concerns with human dignity and values and seeks every possibility to facilitate in personal capacity building and empowerment. Our core value is to work with people - but not for them. We stand on the essence of working together, learning from each other and setting our dreams into action. In all terms and efforts CVD values people in physical, social and spiritual ability. We care and work in harmony with individual groups and the local community's culture and tradition. We work together for our success under a slogan: “Help and Hope to the Vulnerable”.

Background

Cambodian Vision in Development (CVD) is a non-political, humanitarian local non-governmental organization legally registered with the ministry of interior of the Royal Cambodian government charity N887 on 1st September 2000. CVD pledges to minister to the physical and psychological needs of the communities where they are socially degenerated and to restore the breakdown of family structure to reach stability and returned normal ways of life.

Value

N/A

Misssion

Addressing the physical and psychological needs of the vulnerable, the disadvantaged, and, especially, children, with complete dedication. Gold: Enhancement of socio-economic conditions, re-establishing a sense of community and restoring the traditional family structures

Vision

Envisioned that the social welfare, rights and cultural equity are deserved by Cambodian.

Goal

N/A