ព័ត៌មានលម្អិត

គ្រិតភីសកម្ពុជា ( )

Great Peace Cambodia (GPC)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po : 372

លេខទូរស័ព្ទ : 053 953 742

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : greatpeacecambodia@yahoo.com

គេហទំព័រ៖ :www.taiwhafound.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : -10246

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.taiwhafound.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 11F TaiWha Building, 19

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Battambang

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Battambang

ឃុំ/សង្កាត់ : Svay Pao

ភូមិ : Ou Thum

Overview

Great Peace Cambodia was established under the MoU agreement with Ministry of Foreign Affair and International Cooperation of Kingdom of Cambodia to register as an International NGO in 2009 as well as signed a MoU with Ministry of Social Affair, Veterans, and Youth Rehabilitation in 2010.

Background

Great Peace Cambodia was established in 2009 by the Great Peace Headquarter, an organization in the Republic of Korea. GPC opens a community center in Battambang province to support people in need through its varied social services and experience built up over 93 year in the Republic of Korea.

Value

1. We are Christians to serve God with diverse social services 2. We are Professional as a social worker following social worker’s value and ethics 3. We are successors following our history to strengthen the capacity for self-reliance in Cambodia 4. We are partners to work together with diverse sectors to help the community 5. We are the Pioneers to lead with knowledge and social work to broaden the social welfare sector in Cambodia

Misssion

Actualize great harmony in the world by improving the quality of life in an underprivileged neighborhood through a spirit of serving and sharing

Vision

Great Peace Cambodia is a Christian organization dedicated to work with family and community to enhance quality of life with diverse social welfare services through a regional community center model in the Kingdom of Cambodia.

Goal

1. Enhance family welfare through strengthening family functioning and relationship for needy family 2. Provide basic needs to the vulnerable people and organize community people to prevent and solve the community problems by themselves through self-reli