ព័ត៌មានលម្អិត

គ្រិតភីសកម្ពុជា ( )

Great Peace Cambodia (GPC)

ប្រភេទ : Foreign NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : EducationSocial work & Support Service

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Lee Jungho

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po : 372

លេខទូរស័ព្ទ : 053 953 742

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : greatpeacesst.gpc@gmail.com

គេហទំព័រ៖ :https://www.facebook.com/greatpeacecam

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 02-733-9597

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.taiwhafound.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 9F Taehwa Building, 29 Insadong 5-gil, Jongno-gu, Seoul 11F TaiWha Building, 19

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : South Korea

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Battambang

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Battambang

ឃុំ/សង្កាត់ : Svay Pao

ភូមិ : Preaek Moha Tep

Overview

Great Peace Cambodia was established under the MoU agreement with Ministry of Foreign Affair and International Cooperation of Kingdom of Cambodia to register as an International NGO in 2009 as well as signed a MoU with Ministry of Social Affair, Veterans, and Youth Rehabilitation in 2010.

Background

Great Peace Cambodia was established in 2009 by the Great Peace Headquarter, an organization in the Republic of Korea. GPC opens a community center in Battambang province to support people in need through its varied social services and experience built up for 100 years in the Republic of Korea.

Misssion

Actualize great harmony in the world by improving the quality of life in an underprivileged neighborhood through a spirit of serving and sharing

Vision

Great Peace Cambodia is the best Social Work Organization to provide social work services to enhance self-reliance of vulnerable individuals, families and communities by 2030.

Goal

1. Improve capacity of problem solving of vulnerable families.
2. Improve educational opportunity for community people.
3. Improve staff competence of social work
4. Improve admin and finance system of GPC
5. Improve cooperation and participation of network