ព័ត៌មានលម្អិត

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Mr. Ki Penh

ប្រអប់ Ccc : 165

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 097 966 0097

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@humanandhealth.org

គេហទំព័រ៖ :www.humanandhealth.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Ratanakiri

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Krong Ban Lung

ឃុំ/សង្កាត់ : Sangkat Labansiek

ភូមិ : 7 Makara

Overview

Human & Health (H&H) is a not-for-profit non-government organization (NGO) based in Ratanakiri Province, Cambodia. H&H was founded by a group of volunteers and registered with the Cambodian Ministry of Interior on October 11, 2011.     
The organization is the successor of VORORT, a German NGO that implemented Tuberculosis (TB) programs in Ratanakiri since 2004. As part of VORORT’s exit strategy, the former program management facilitated the foundation process of H&H during 2009-2011.    To view VORORT's website click here www.vorortev.org/

The organization is the successor of The Johanniter, a German NGO that implemented Nutriton and Wash Awareness Performance (JUH) programs in Ratanakiri since 2016. As part of The Johanniter’s exit strategy, the former program management facilitated the foundation process of H&H during 2016-2020.    To view thejohanniter's website click here www.thejohanniter.org /