ព័ត៌មានលម្អិត

( )

Little Heart Organization

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 012 204 308

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@littlehearts.be

គេហទំព័រ៖ :http://www.littlehearts.be/english

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : tony@littlehearts.be

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kandal

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Lvea Aem

ឃុំ/សង្កាត់ : Akreiy Ksatr

ភូមិ : Ou Thum

Background

Founded in May 2009.