ព័ត៌មានលម្អិត

N/A ( N/A )

Task International NGO (TASK)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 097 737 2119/012 955 991

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល :

គេហទំព័រ៖ :

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 023 425 045/099 425 045

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.task.org.kh

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : information@task.org.kh

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : Address: House 227 National road II, Prek Takong,

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Cambodia

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Battambang

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Battambang

ឃុំ/សង្កាត់ : Rotanak

ភូមិ : Ou Thum

Overview

TASK is a faith-based Cambodian organization (NGO) that is passionate about helping people who live in slums and urban poor communities to have better quality of life, including improved physical, spiritual, social and emotional wellbeing. Through a number of integrated programs TASK provides assistance and hope to some of the poorest people living in Mean Chey district, Phnom Penh, Cambodia’s capital city.

Background

TASK is a Cambodian non-government organization that was officially established on October 1st 2004. TASK has been established as a result of the ministry of Servants to Asia’s Urban Poor, who began working among the urban poor in Cambodia in 1993.

Value

N/A

Misssion

To be good and honest role models in the community, and to partner with people who are poor and other stakeholders in an empowering way to provide quality training, education, health and other development programs that demonstrate God’s love and improve the lives of poor people and their communities.

Vision

To see the lives of the poor be transformed through the love and salvation of Christ, improved health and living conditions, and stronger community relationships.

Goal

N/A