គម្រោងអភិបាលកិច្ចរបស់អង្គការក្នុងស្រុក 

គម្រោងអភិបាលកិច្ចរបស់អង្គការក្នុងស្រុក គឺជាវេទិកាសម្រាប់អង្គការ ដែលជាដៃគូរបស់ គណៈកម្មការគម្រោងនេះ ឬអង្គការដ៏ទៃទៀត ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការចែករំលែកនូវចំណេះដឹង ជំនាញ និងបទពិសោធន៍ និងរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បីធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវអភិបាលកិច្ចផ្ទៃក្នុង និងការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នរបស់ពួកគេ។ វេទិកានេះត្រូវបានធានាគុណភាពដោយគណៈកម្មការគម្រោងដែលរួមមានតំណាងមកពីអង្គការ CCC, SADP, AAC, World Renew, Mission Alliance, Forum Syd, Dikoania, DCA, CORD, EWMI and Danmission  ដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០១៤ ដើម្បីមើលការខុសត្រូវលើការអនុវត្តគម្រោងនេះ ដែលមានការគាំទ្រថវិកាដោយផ្ទាល់ពីអង្គការនៃសមាជិកគណកម្មការទាំងនេះផងដែរ។ សិក្ខាសាលាសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការបាននិងកំពុងរៀបចំឡើង ៤ដងក្នុងមួយឆ្នាំ និងសិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងម្តងនៅចុងឆ្នាំ។ វិធីសាស្ត្រសម្រាប់វេទិកានេះគឺការរៀនសូត្រ រៀបចំផែនការ អនុវត្ត និងឆ្លុះបញ្ចាំង។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមមើលខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយខាងក្រោម ឬទំនាក់ទំនាងលោក សុខ សុវណ្ណ អ្នកជំនាញផ្នែកប្រឹក្សានិងបង្វិក តាមរយៈសារអេឡិត្រូនិច: sovann.sok@ccc-cambodia.org ឬទូរស័ព្ទ ០១២ ៣៨៨ ៩៨៧។

Event Calendar
26 Nov 2019, Taxation Law for Civil Society Organizations
26 Nov 2019, Legal Framework Related to the Operation of Civil Society Organizations
05 Dec 2019, Bi-monthly meeting