ការបណ្តុះបណ្តាលផែនការអាជីវកម្ម CBO

វាគ្មិន :

ទីកន្លែង : CCC

កាលបរិច្ឆេទ : 28-29 Jun 2022

ពេលវេលា : 8:00 AM-5:00 PM

Event Calendar
23 Aug 2022, Training on Good Governance
24 Aug 2022, Do No Harm Training of Trainers
31 Aug 2022, M&E Learning Forum
05 Sep 2022, Face to face Local Fundraising
30 Sep 2022, Finance Learning Forum
14 Oct 2022, ICT Learning Forum