ការបណ្តុះបណ្តាលផែនការអាជីវកម្ម CBO

វាគ្មិន :

ទីកន្លែង : CCC

កាលបរិច្ឆេទ : 28-29 Jun 2022

ពេលវេលា : 8:00 AM-5:00 PM

Event Calendar
11 Jul 2022, online Local Fundraising
21 Jul 2022, Online Safety Training
04 Aug 2022, HR Learning Forum
23 Aug 2022, Holistic Institutional Development (HID)
02 Sep 2022, M&E Learning Forum
05 Sep 2022, Face to face Local Fundraising
30 Sep 2022, Finance Learning Forum
14 Oct 2022, ICT Learning Forum