បណ្ណសារព្រឹត្តិការណ៍

សិក្ខាសាលាបណ្ដាញថ្នាក់តំបន់សម្រាប់អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

01-01 Nov 2017 Kratie

កាលពីថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា (គ.ស.ក) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្ដាញថ្នាក់តំបន់សម្រាប់អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន...

Read More

Regional Workshop

26-26 Oct 2017 Kampot

Read More

CSO Reflection on Commitment in Paris Peace Accords

19-19 Oct 2017 DI/CCC Event Space

To reflect on key progress, shortcomings, and what need to be done further for actualization of five key commitments in Paris Peace Accord To reflect and discuss on role of civil society organizations in contributing to the realization.....

Read More

Launching Strengthening Civil Society for Democratic and Sustainable Development

14-14 Jun 2017 Cambodiana Hotel

The Cooperation Committee for Cambodia is implementing a project on “Strengthening civil society for democratic and sustainable development in Cambodia”. The project budget in the amount of 1.5 million Euro is jointly financed by the European Union (EU) and the Bread for the World (BfdW) for the period of 42 months, starting from 01 April 2017.

Read More
Showing 21-25 of 25 items.
Event Calendar
24 Jun 2021, CCC Members’ 31th Annual General Meeting (AGM)
28 Jun 2021, Second Local Fundraising training