ហេតុអ្វីបានជាមានវត្តមានជីភីភី? ហើយ ជីភីភី បានធ្វើអ្វីខ្លះ?

១. ជួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជា ដើម្បីប្រែក្លាយគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាសកម្មភាពអនុវត្តជាក់ស្តែង និងឆ្លើយតបនឹងបទដ្ឋាន ជី ភី ភី។

២. គំាទ្រអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដែលចង់ក្លាយជាអង្គការគំរូដែលមានអភិបាលកិច្ចល្អ និងការប្រតិបត្តិដោយវិជ្ជាជីវៈ

៣. ផ្តល់ការគាំទ្រ និងការរំលឹកដល់អង្គការដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ ជី ភី ភី

តើជីភីភីជានរណា?

ជី ភី ភី គឺជាប្រព័ន្ឋវិញ្ញាបនបត្រស្ម័គ្រចិត្ត និងឯករាជ្យដែលសម្របសម្រូលដោយគណៈគម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា (គ. ស. ក)។ ជី ភី ភី គឺជានិមិត្តសញ្ញានៃភាពជឿទុកចិត្តក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អ វិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យភាពនិងតម្លាភាពរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងធ្វើការប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជា។

គណៈកម្មាធិការងារត្រួតពិនិត្យគុណភាពឯកសារ

គឺជាគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យដែលចូលរួមក្នុងការ ចូលរួមត្រួតពិនិត្យគុណភាពឯកសារនៃអង្គការដែលបានដាក់ពាក្យ ពិនិត្យលើការអនុវត្តដែលអនុលោមតាមគោលនយោបាយ ផ្តល់អនុសាសន៍ដល់បុគ្គលិក ជីភីភី

គណៈកម្មាធិការអនុម័តការអនុវត្តក្រុមនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបា

គឺជាគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យដែលជាអ្នកធ្វើសំរេចចិត្តចុងក្រោយលើអង្គការដែលបានដាក់ពាក្យ ទាំងផ្តល់នូវអនុសាសន៍បំពេញបន្ថែម រឺមួយក៏ធ្វើការអនុម័តផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រ 

 

Event Calendar
07 Aug 2019, Basic Video Training
14 Aug 2019, Finance Learning Forum
20 Sep 2019, ICT Learning Forum
21 Oct 2019, Monitoring and Evaluation Learning Forum