ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន

នៅក្នុងផ្នែកនេះនៃគេហទំព័រ អ្នកនឹងអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអង្គការ គ.ស.ក នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានា។ ប្រសិនបើ អ្នកជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងស្វែងរកព័ត៌មាន អ្នកអាចទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំបាន។

សូមស្នើសុំព័ត៌មានតាមរយះ៖

លោកស្រី ស៊ិន ពុទ្ធារី ប្រធានទំនាក់ទំនង និងអភិវឌ្ឈន៍សមាជិកភាព

សារអេឡិចត្រូនិច៖ putheary@ccc-cambodia.org

លោក ព្រំ វាសនា អ្នកឯកទេស ផ្នែកទំនាក់ទំនង

សារអេឡិចត្រូនិច៖ veasna.prom@ccc-cambodia.org

លោក ស៊ាង លីដា មន្រ្តី ផ្នែកផលិតវីដេអូ

សារអេឡិចត្រូនិច៖ lida.seang@ccc-cambodia.org

Media Resources

Photos | Videos | Logos and Publications | Press Realease | Latest News | Media Coverage

 

Event Calendar
05 Sep 2018, HR Learning Forum #2 - Registration
25 Oct 2018, M&E Learning Forum #2 - Registration
06 Nov 2018, ICT Learning Forum #2 - Registration
17 Sep 2018, DO NO HARM TRAINING OF TRAINERS
27 Sep 2018, Bi-Monthly Meeting