ការគ្រប់គ្រងនិងបុគ្គលិក

ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់

លោក⁣ សឿង សារឿន

លោក⁣ សឿង សារឿន

នាយកប្រតិបត្តិ

saroeun.soeung@ccc-cambodia.org

View Profile

Mr. Saroeun has been working with non-profit-sector for more than 15 years in both operations, senior management and leadership positions.

Currently he is an Executive Director of a longest and largest membership organization in Cambodia, Cooperation Committee for Cambodia (CCC), promoting good governance and fostering enabling environment for civil society. He is one of the initiators of the self regulation for NGOs in Cambodia (www.ccc-cambodia.org).

He is one of the founders of Transparency International Cambodia, fighting against corruption (http://www.ticambodia.org), and a steering committee members of Asia Democracy Networks (ADN), a platform of civil society organizations for promoting democracy in Asia (http://www.adn21.asia).

Mr. Saroeun serves as a member of National Working Group on Social Accountability, promoting harmonization of both duty barriers and right holders in addressing development challenges. He is a Chairperson of Steering Committee for Working Group on Partnership and Decentralization (WGPD), promoting local democratic development (www.wgpd.net), and National NGO Fund Board of Directors funded by GIZ and AECID. He and CCC is a Co-Convener of Asian Development Alliance (ADA), a national platforms of civil society organizations for promoting development works across Asia and the world we want (http://www.facebook.com/groups/ADA2013), and a National Coordinator of Global Coalition Against Poverty (GCAP) Cambodia.

Mr. Saroeun holds master degree in General Management from local University, and pursuing MA in Peace building from Coventry University (UK). Areas of expertise include: organizational development, governance, capacity development and community development.

 

 

ស៊ិន ពុទ្ធារី

ស៊ិន ពុទ្ធារី

ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនង និងអភិវឌ្ឈន៍សមាជិកភាព

ឃន ប៊ុនថុង

ឃន ប៊ុនថុង

នាយកប្រតិបត្តិការ

bunthong.khorn@ccc-cambodia.org

អែល សុធារី

អែល សុធារី

នាយិកាកម្មវិធី

ការតាមដាននិងវាយតម្លៃ (M&E)

ផ្នែកអភិបាលកិច្ច និងការប្រតិបត្តិប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ (ជីភីភី)

ជា វិបុល

ជា វិបុល

អ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ច និងការប្រតិបត្តិប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ

vibol.chea@ccc-cambodia.org

View Profile

Mr. CHEA Vibol

He is studying Master of Development Management (MDM) from 2013 -2014 at Norton University and finished Bachelor degree of Social Science and Law in August 2010 at Cambodian University For Specialties. Moreover, He got a lot of short course trainings.

Currently, he is working for Cooperation Committee for Cambodia (CCC) in Phnom Penh, holding a position as Certification Officer. From this position, he is responsible for facilitate and conduct organizational assessment of applicant CSOs against the GPP standards, support the revision of the Code and Voluntary Certification System (VCS) through participatory approaches based on the needs of civil society in Cambodia, conduct training, coaching and mentoring to Voluntary Field Assessor (VFAs), and Promotion of Voluntary Certification System (VCS).

In CCC from April 2012 to December 2013, he worked for a position of Development and Outreach Officer. From this position, he has gained an experience in providing mentoring and coaching for applying Participatory Action Research (PAR) in the community, a bit related to conventional research and Organizational Development (OD) to NGOs partner in Cambodia. Moreover, he has better understanding on development practice and social change, right based approach to development, organizational development, strategic planning, human resource management, monitoring and evaluation, and project cycle management.

In the previous experience, he worked for Youth for Peace for eight years to hold two positions. First six years was a trainer/facilitator to provide training to youth on different topics which included: Building Good Self, Culture of Peace, Conflict Resolution, National Identity, Loyalty and Building Good Family, and Leadership and Facilitator Technique. Second position, two years, in YFP was a Team Leader to provide training to youth on Leadership and planning, Community Development, Community Need Assessment, and Proposal Writing. In this position, he was also responsible for providing small grants to youth group in three provinces which included Battambang, Phnom Penh, and Take province.

He was good at working with youth to build inner peace, critical thinking, creative idea, and responsibility. He was able to push/foster youth to live in solidarity, to respect the multiple cultures, to take care about social issues, and to contribute to the social issues in Cambodia. Moreover, he is able to provide mentoring and coaching on organizational development.

តួ​ ចាន់ដារ៉ា

តួ​ ចាន់ដារ៉ា

អ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ច និងការប្រតិបត្តិប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ

chandara.tou@ccc-cambodia.org

ច័ន្ទ ភក្តី

ច័ន្ទ ភក្តី

អ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ច និងការប្រតិបត្តិប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ

pheakdey.chan@ccc-cambodia.org

Ms. Khoem Sokhim

Ms. Khoem Sokhim

GPP Specialist

sokhim.khoem@ccc-cambodia.org

Mr. Kem Sereyneath

Mr. Kem Sereyneath

GPP Assistant

sereyneath.kem@ccc-cambodia.org

ស្រាវជ្រាវនិងសិក្សា (RL)

ស៊ឹង ទីប៉ូ

ស៊ឹង ទីប៉ូ

ប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព និងធុរកិច្ច

typo.soeung@ccc-cambodia.org

កែវ ម៉ារ៉ា

កែវ ម៉ារ៉ា

អ្នកឯកទេសសិក្សារៀនសូត្រ

mara.keo@ccc-cambodia.org

សុខ សុវណ្ណ

សុខ សុវណ្ណ

អ្នកឯកទេសបង្ហាត់បង្រៀន

sovann.sok@ccc-cambodia.org

ស្រេង សោភ័ណលក្ខិណា

ស្រេង សោភ័ណលក្ខិណា

ជំនួយការកម្មវិធី

lakhena.sreng@ccc-cambodia.org

កៅ ពៅលក្ខិណា

កៅ ពៅលក្ខិណា

អ្នកជំនាញផ្នែកអង្គការសហគមន៍ំំំមូលដ្ឋាន

leakhna.kaopeou@ccc-cambodia.org

ការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាព, តស៊ូមតិនិងបណ្តាញ (CAN)

មី ណាក់

មី ណាក់

ប្រធានផ្នែក កសាងបណ្តាញ និងតស៊ូមតិ

nac.mi@ccc-cambodia.org

ការទំនាក់ទំនងនិងការអភិវឌ្ឍន៍ជាសមាជិក (CMD)

ជេន សុជឿន

ជេន សុជឿន

ប្រធាន ផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឈន៍សមាជិកភាព

sochoeun.chen@ccc-cambodia.org

Ms. Chan Somaly

Ms. Chan Somaly

Membership &Networking Specialist (MNS)

somaly.chan@ccc-cambodia.org

Mr. Chhouk Phalputhiridh

Mr. Chhouk Phalputhiridh

Communication Specialist

phalputhiridh.chhouk@ccc-cambodia.org

Mr. Chan Bunthoeun

Mr. Chan Bunthoeun

IT Officer

bunthoeun.chan@ccc-cambodia.org

Ms. Ye Sokvutheavy

Ms. Ye Sokvutheavy

Communication & Member Development Assistant (CMDA)

sokvutheavy.ye@ccc-cambodia.org

ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រតិបតិ្តការនិងអង្គការ (OOD) ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ឧិម ណារ៉េត

ឧិម ណារ៉េត

អ្នកឯកទេសគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

nareth.om@ccc-cambodia.org

ឌឹម បូរ៉ា

ឌឹម បូរ៉ា

ជំនួយការហិរញ្ញវត្ថុ

bora.dim@ccc-cambodia.org

អោម ស៊ីថា

អោម ស៊ីថា

មន្រ្តីហិរញ្ញវត្ថុ

sitha.om@ccc-cambodia.org

អេង រដ្ឋា

អេង រដ្ឋា

អ្នកឯកទេសគ្រប់គ្រងសេវាកម្ម

rotha.eng@ccc-cambodia.org

សឿង សត្យា

សឿង សត្យា

អ្នកឯកទេសគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

satya.soeung@ccc-cambodia.org

សូ ប៉ូលីន

សូ ប៉ូលីន

មន្រ្តីគ្រប់គ្រងពិធីការ

polin.so@ccc-cambodia.org

សយ បួរ៉ា

សយ បួរ៉ា

អ្នកបើកបរ និងរត់សំបុត្រ

bora.soy@ccc-cambodia.org

ដួង កែវ

ដួង កែវ

អ្នកអនាម័យ

N/A

ប៉ែន ហឿង

ប៉ែន ហឿង

អ្នកអនាម័យ

N/A

រចនាសម្ព័ន្ធអង្គការ

 

 

 
Event Calendar
29 Jun 2018, កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិ
15 Aug 2018, Finance Learning Forum #2 - Registration
05 Sep 2018, HR Learning Forum #2 - Registration
04 Oct 2018, M&E Learning Forum #2 - Registration
26 Jun 2018, Basic Video Training