សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំ

កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ របស់គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា

ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណា រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

 

កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ (AGM) គឺជាវេទិកាសមាជិកភាពធំបំផុតរបស់គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា (គ.ស.ក) ដែលតួអង្គអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធរបស់ខ្លួន ពិភាក្សា និងស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលអាចមានភាពប្រសើរបំផុតលើបញ្ហារួមមួយចំនួន។

អ្នកចូលរួមចំនួន ២៥១ នាក់ដែលជាសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា (គ.ស.ក) និងដៃគូនានា ដែលរួមមានទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិល រដ្ឋាភិបាល ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងវិស័យឯកជន បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនេះ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោមប្រធានបទ “ការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការរួមចំណែកធ្វើមូលដ្ឋាននីយកម្មគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព” និងអនុប្រធានបទចំនួនបី ដែលរួមមាន ១) លំហពលរដ្ឋ៖ បរិយាកាសអំណោយផលជុំវិញអង្គការសង្គមស៊ីវិល ២) ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និង ៣) សុខដុមនីយកម្ម និងគណនេយ្យភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល។

កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនេះ បានស្វាគមន៍ការអនុម័តកម្មវិធីគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (SDGs) សម្រាប់រយៈពេល ១៥ឆ្នាំក្រោយ។ កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំបានកោតសរសើរដល់ដំណើរការជាលក្ខណៈពហុភាគីសម្រាប់ការធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មកម្មវិធីគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព  និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍នៅគ្រប់កម្រិតថ្នាក់។ ការអនុវត្តគោលការណ៍ “មិនទុកនរណាម្នាក់ចោល”  ក៏ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាផងដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណា យើងបន្តជួបប្រទះនូវកង្វះខាតក្នុងការចូលរួមដោយអត្ថន័យពេញលេញក្នុងចំណោមអ្នកដើរតួសំខាន់ៗ ហើយក្រុមជនបាត់បង់ឱកាសជាច្រើននៅតែត្រូវបានទុកចោល។

គួរកត់សម្គាល់ថា អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលរួមក្នុងការអនុវត្តរបៀបវារៈកម្មវិធីគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។ ទោះជាយ៉ាងណា អង្គការទាំងនោះទទួលរងការប្រឈមដោយសារការធ្លាក់ចុះលំហ ដែលរារាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួន ជាពិសេសអង្គការដែលធ្វើការងារក្នុងវិស័យរសើបនានា ដូចជា សិទ្ធិមនុស្ស ការតស៊ូមតិ ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងការបោះឆ្នោត។ លើសពីនេះទៀត សមាជិករបស់គណៈគម្មាធិការ គ.ស.ក បានលើកឡើងនូវក្តីបារម្ភជាក់លាក់របស់ខ្លួនអំពីច្បាប់មួយចំនួនដែលត្រូវបានអនុម័តដោយមានការឆ្លុះបញ្ចាំងតិចតួចប៉ុណ្ណោះទៅលើមតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងសាធារណៈជន។

ខណៈពេលដែលកំពុងមានបញ្ហានៃការធ្លាក់ចុះលំហប្រជាធិបតេយ្យ សមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា និងវិស័យសង្គមស៊ីវិលទាំងមូលក៏ទទួលស្គាល់នូវបញ្ហាប្រឈមផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន ដោយសារជាង ៨០ ភាគរយនៃប្រភពមូលនិធិសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់កម្ពុជា ពឹងផ្អែកលើជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ (ODA) និងការផ្តល់មូលនិធិពីសំណាក់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ (INGO)   ខណៈដែលសមត្ថភាពរបស់វិស័យនេះក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួន នៅតែមានកម្រិតនៅ     ឡើយ។ កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនេះបានកោតសរសើរ និងជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការអនុវត្តភាពជាដៃគូពហុភាគីពាក់ព័ន្ធ វិធីសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ដែលផ្អែកលើសិទ្ធិមនុស្ស និងប្រតិបត្តិការដោយការទទួលខុសត្រូវរបស់ធុរកិច្ចថាជាមធ្យោបាយដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅកម្ពុជា។

កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំផងដែរអំពីសុខដុមនីយកម្ម និងគណនេយ្យភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល។ ជាទូទៅ យើងកត់សម្គាល់ឃើញមានកិច្ចប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងគណនេយ្យភាពរបស់វិស័យនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណា យើងជឿជាក់ថា អង្គការសង្គមស៊ីវិលមានទំនោរឆ្ពោះទៅរកការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែខ្លាំងលើទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេស និងពង្រឹងគណនេយ្យភាពចំពោះម្ចាស់ជំនួយ។ រូបភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលចំពោះសាធារណជន និងភាពជាអ្នកតំណាងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំពោះរដ្ឋាភិបាល និងសាធារណជន ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការពង្រឹងបន្ថែមទៀត ដើម្បីធានាឲ្យបាននូវអន្តរកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាអំពីគោលនយោបាយ។ កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនេះបានកោតសរសើរដល់គំនិតផ្តួចផ្តើមជាច្រើន ដើម្បីលើកកម្ពស់គណនេយ្យភាពរបស់វិស័យនេះ ដូចជា តាមរយៈប្រព័ន្ធវិញ្ញាបនប័ត្រអភិបាលកិច្ច និងការប្រតិបត្តិប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ (GPP) ជាដើម។ ទោះជាយ៉ាងណា យើងក៏កត់សម្គាល់ឃើញផងដែរនូវកង្វះការលើកទឹកចិត្ត និងការគាំទ្រឲ្យចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធនេះពីសំណាក់ម្ចាស់ជំនួយចំពោះដៃគូអង្គការមិនមែនរដ្ឋា      ភិបាលរបស់ពួកគេ។

ដោយពិចារណាលើបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗទាំងនេះ កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំគាំទ្រដល់តួនាទី និងការធ្វើអន្តរាគមរបស់គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា ដូចដែលមានចែងក្នុងកម្មវិធីមជ្ឈមណ្ឌលអភិបាលកិច្ចឆ្នាំ២០១៧-២០២១ (GHP 2017-2021) ដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាព និងឥទ្ធិពលរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល (CSOs) និងដើម្បីលើកកម្ពស់បរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិល។  កម្មវិធីមជ្ឈមណ្ឌលអភិបាលកិច្ច ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការអនុវត្តភាពជាដៃគូពហុភាគីពាក់ព័ន្ធឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់វិស័យនេះសម្រាប់ការឆ្លើយតបបែបនវានុវត្តន៍ទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនៃការអភិវឌ្ឍ។

ដើម្បីធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវកម្មវិធីគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពទៅក្នុង     បរិបទកម្ពុជា អ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំបានពិភាក្សា និងផ្តល់អនុសាសន៍ជាឯកច្ឆ័ន្ទដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធដូចខាងក្រោម៖

រដ្ឋាភិបាល៖

-          លើកកម្ពស់បរិយាកាសអំណោយផល និងលំហដែលពោរពេញដោយអត្ថន័យសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិល ដើម្បីចូលរួមក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយ។ ក្រសួងនីមួយៗ គួរធានាឲ្យបាននូវលំហសម្រាប់ការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល។

-          ពង្រឹងបែបបទភាពជាដៃគូពហុភាគីពាក់ព័ន្ធដែលមានស្រាប់ និងបង្កើតបែបបទថ្មីៗ ប្រសិនបើចាំបាច់ ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៊ូសានស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

-          លើកកម្ពស់គម្រោងលើកទឹកចិត្ត (ជាពិសេសការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធ) សម្រាប់វិស័យឯកជន ជាពិសេសក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលជាម្ចាស់ជើងឯកខាងផ្នែកប្រតិបត្តិការដោយការទទួលខុសត្រូវរបស់ធុរកិច្ច និង/ទំនួលខុសត្រូវខាងសង្គមរបស់សាជីវកម្ម។

 ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍/ម្ចាស់ជំនួយ៖

-          ឈរនៅខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីលើកកម្ពស់បរិយាកាសអំណោយផលរបស់ពួកគេតាមរយៈការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស ហិរញ្ញវត្ថុ និងការគាំទ្រផ្នែកទឹកចិត្ត។

-          លើកកម្ពស់ និងគាំទ្រដៃគូរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យឆ្ពោះទៅរកសុខដុមនីយកម្ម និងអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងចំណោមវិស័យនេះ។ ការគាំទ្រដល់ប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធវិញ្ញាបនប័ត្រអភិបាលកិច្ច និងការប្រតិបត្តិប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ (GPP) ត្រូវបានស្នើឲ្យមានយ៉ាងខ្លាំង។

-          ផ្តល់ការលើកទឹកចិត្ត និងលក្ខខណ្ឌបន្ធូរបន្ថយបន្ថែមទៀតសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុក ដើម្បីចូលរួមក្នុងដំណើរការស្នើសុំគម្រោង។

 វិស័យឯកជន៖

-          លើកកម្ពស់ និងចូលរួមពោរពេញដោយអត្ថន័យនៅក្នុងភាពជាដៃគូពហុភាគីពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសក្នុងបរិបទនៃកម្មវិធីគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។

-          លើកកម្ពស់ភាពជាជើងឯក និងការអនុវត្តធុរកិច្ច និងសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងវិស័យធុរកិច្ច។

 អង្គការសង្គមស៊ីវិល៖

-          លើកកម្ពស់ការសម្របសម្រួលទាំងក្នុង និងរវាងវិស័យទាំងអស់។ សម្ព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលគួរបង្កើតកិច្ចសន្ទនាជាប្រចាំ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារួមរបស់ខ្លួន និងដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តរួម។

-          ពង្រឹងការយល់ដឹង សមត្ថភាព និងវិជ្ជាជីវៈនិយមរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការឆ្លើយតបបែបនវានុវត្តន៍ទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនៃការអភិវឌ្ឍ ជាពិសេសនៅក្នុងការធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មកម្មវិធីគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។

-          ជំរុញភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ និងការគាំទ្រដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុក ខណៈពេលដែលកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នូវរបៀបវារៈ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក។

Outcome Statement

CCC Annual General Meeting 2016

16 March 2017, Hotel Cambodiana, Phnom Penh, Cambodia

 

The Annual General Meeting (AGM) is the biggest membership platform of the Cooperation Committee for Cambodia (CCC) in which all development actors across Cambodia are invited to this meeting to share their experiences, to discuss, and to find the best possible solutions on a number of common issues.

251 participants as CCC members and partners including civil society, government, development partners, and private sector attend the AGM which is held under the theme: “Enhance the CSO Collaboration in contributing to localization of the Sustainable Development Goals” and the three sub-themes: 1). Civic space: enabling environment around CSOs; 2). CSO Financing for Development; and 3). CSO harmonization and accountability.

The AGM applauds the adoption of the Sustainable Development Goals (SDGs) for the next 15 years. The AGM appreciates the multi-stakeholder process for the localization of SDGs and the development cooperation at all levels. The application of “Leave No One Behind” principle was also discussed. However, we continue to experience the lack of meaningful engagement among key players and many marginalized groups are still left behind.

It is noticed that CSOs are prepared to participate in the implementation of SDGs agenda. However, they are challenged by the shrinking space hampering the CSO’s to carry out their activities, especially for CSOs who work in sensitive areas such as human rights, advocacy, anti-corruption, and election. Furthermore, the members of CCC stress their particular concerns on some laws adopted with little reflection on the inputs from CSOs and the publics.

While being troubled with the decreased democratic space, CCC members and the whole civil society sector acknowledge their financial challenges since more than 80% of the funding source for Cambodian CSOs relies on the Official Development Assistance (ODA) and INGO funding while the sector still has limited capacity to diversify its income. The AGM appreciates and strongly believes in the application of multi-stakeholder partnership, human rights based approach to development and responsible business conduct as means to promote the sustainable development in Cambodia.

The AGM also reflected on the harmonization and accountability of civil society organizations. In general, we notice the efforts promoting collaboration and accountability of the sector. However we realize that CSOs tend to be more collaborative on the technical aspects and strengthening accountability towards the donors. The public image and representativeness of CSOs to the government and public needs to be strengthened to ensure effective interaction in policy dialogue. The AGM appreciates many initiatives to promote accountability of the sector such as through the Governance and Professional Practice (GPP) certification system. However, we also notice about a lack of motivation and support from donors to their NGOs partners to participate in the system.

Taken these important challenges into account, the AGM supports the roles and interventions of CCC as stated in the Governance Hub Program (GHP 2017-2021) to enhance the effectiveness and impact of civil society organizations (CSOs) and to improve the enabling environment for CSOs. The GHP emphasizes the application of multi-stakeholder partnership towards sustainable development, and strengthening capacity of the sector for innovative responses to development challenges.

In order to effectively localize the SDGs into Cambodian context, the participants of the AGM discuss and unanimously provide the recommendations to the following stakeholders:

Government:

-          Promote enabling environment and meaningful space for CSOs to participate in the policy development. Each ministry should ensure some space for engagement with CSOs.

-          Reinforce all existing multi-stakeholder partnership modalities and create the new ones, if necessary, to confirm its commitment towards the Busan Partnership for Effective Development Cooperation.

-          Promote the incentive scheme (especially on taxation) for private sector especially those who are champion in responsible business conduct and/or corporate social responsibility.

 

Development Partners/Donors:

-          Stand with civil society organizations to promote their enabling environment through technical, financial and inspirational support.

-          Promote and support CSOs partners towards harmonization and good governance among the sector. The support on Governance and Professional Practice (GPP) certification system is strongly asked for.

-          Provide more encouragement and relaxed conditions for local CSOs to participate in the bidding process. 

 

Private Sector:

-          Promote and meaningfully participate in the multi-stakeholder partnership, especially in the context of Sustainable Development Goals (SDGs).

-          Promote the championship and the application of Business and Human Rights throughout the business sector.

 

Civil Society:

-          Promote coordination among and across sectors. CSOs coalitions should establish regular dialogues to address their common issues and to develop common strategies.

-          Strengthen their awareness, capacity and professionalism for innovative response to development challenges especially in the localization of SDGs.

-          Promote the ownership and support to the local CSOs while clearly defining the agenda and collaboration between INGOs and LNGOs.

នៅថ្ងៃទីថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ អង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា(CCC) នឹងរៀប ចំកិច្ចប្រជុំ ប្រចាំឆ្នាំលើកទី២៧ ដែលកិច្ចប្រជុំនេះនឹងផ្តោតលើប្រធាន បទ សំខាន់ស្តីពី “ការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់អង្គការ សង្គមស៊ីវិលក្នុងការរួមចំណែកធ្វើមូលដ្ឋាននីយកម្មគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព“ ។

ពេលវេលា៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីម៉ោង ៨ព្រឹក រហូតដល់ ៥ ល្ងាច
ទីកន្លែង៖ នៅសណ្ឋាគាកាំបូឌីយ៉ាណា ,រាជធានីភ្នំពេញ

គោលបំណងនៃការរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បី៖

១.ដើម្បីចែករំលែកសមិទ្ធផលសំខាន់ៗរបស់អង្គការសមាជិកភាព និងអង្គការCCC ក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍ ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦កន្លងមក។ ព្រមទាំងចែករំលែកផែន ការនិងថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ និងកម្មវិធីអភិបាលកិច្ច ឆ្នាំ២០១៧-២០២១ (GHP 2017-2021)

២.ដើម្បីពិភាក្សារួមគ្នាលើនិន្នាការនៃការអភិវឌ្ឍរួមមាន មូលដ្ឋាននីយកម្មគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព (SDGs) បទដ្ឋាន គតិយុត្តិ និងកំណែទម្រង់ រួមទាំងបញ្ហាផ្សេងៗ

៣. ដើម្បីនាំមកនូវសម្លេង និងចក្ខុវិស័យរួមគ្នា ពីអង្គការសមាជិកភាព និង ដៃគូ សម្រាប់ផែនការជាយុទ្ធសាស្រ្ត ក្នុងការឆ្លើយ តបទៅនឹងបញ្ហា នៃការអភិវឌ្ឍ។

មានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង ២០០នាក់ ដែលជាអង្គការសមាជិកភាព របស់ CCC ភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ ដែលធ្វើការងារលើវិស័យអប់រំ សុខភាព បរិស្ថាន និងផ្នែកសំខាន់ៗផ្សេងទៀត ដើម្បីចូលរួម ពិភាក្សា។ បន្ថែមលើនេះទៀត ពិពណ៌សមិទ្ធិផលផ្សេងៗជាច្រើន របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល ក៏ត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ការតាំងបង្ហាញ ក្នុងពិធីនេះផងដែរ។

អាស្រ័យហេតុនេះ សូមអញ្ជើញលោក លោកស្រី ចូលរួមទៅតាម ពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចដែលបានបញ្ជាក់ជូនខាងលើ។

ឯកសារជូនភ្ជាប់៖ របៀបវារៈជាភាសាខ្មែរ ភាសាអង់គ្លេស និងឯកសារផ្សេងៗទៀត

ទំនាក់ទំនង៖

១.លោកស្រី ប្រាក់ កែវគង្គា ជំនួយការទំនាក់ទំនង ទូរស័ព្ទលេខ: ០៧០ ៤៦ ៣៨ ៩៩
២.លោកស្រី ស្រេង សោភ័ណលកិ្ខណា ជំនួយការកម្មវិធី ទូរស័ព្ទលេខ: ០១៧ ៦៦ ៣៦ ០៨

 
 
Statement of the International Conference on the 25th Anniversary of the 1991 Paris Peace Accords on Cambodia
19 October 2016, Phnom Penh

 
We, the participants in the International Conference on the 25th Anniversary of the 1991 Paris Peace Accords on Cambodia (“the Paris Peace Agreements”), recall the importance of the obligations contained in the 1991 Paris Peace Agreements, which brought an end to decades of conflict and civil war in Cambodia, and laid the framework for a prosperous and peaceful future, based on human rights, participatory democracy, and the rule of law. Based on recommendations resulting from this international conference to mark the 25th anniversary of the signing of the Paris Peace Agreements, we call on the Royal Government of Cambodia (the “RGC”); the 18 other state signatories to the agreements; and the international community, to take action to fulfill their respective obligations, and to ensure that the upcoming commune and national elections in 2017 and 2018 will take place in an environment which allows them to be free and fair.
Since the end of the civil war in Cambodia as a result of the Paris Peace Agreements, over the last 25 years Cambodia has experienced rapid economic development, which has lifted many people out of poverty and enabled them to benefit from an increase in living standards. The Paris Peace Agreements also ensured that Cambodia’s Constitution contains guarantees for the human rights of citizens, explicitly enshrining the rights to freedom of expression, peaceful assembly, and association. As a result of the principles agreed at the Paris Conference, Cambodia’s domestic laws are inextricably tied to the international human rights law framework, with the Constitution making key international human rights instruments ratified by Cambodia directly applicable in the Cambodian legal system.
However, on this milestone anniversary, we recall that many elements of the Paris Peace Agreements remain unfulfilled. Economic development has too often come at the expense of the human rights of individuals and communities concerned, while widening economic inequality gives increasing cause for concern. Well-connected people and companies seize and benefit from the lucrative exploitation of Cambodia’s natural resources, and as a result, the fruits rarely benefit the majority of the population. Unregulated land grabs and deforestation violate the land rights, labor rights, and human rights of individuals who often lose their homes and their livelihoods, with indigenous peoples particularly acutely affected, and those who seek to defend their rights and their environment face threats, legal action, and even imprisonment. 
Despite the obligations undertaken by Cambodia in the Paris Peace Agreements, and the protection for human rights enshrined in the Constitution, many individuals, in particular marginalized groups, such as the urban poor, indigenous people, sex workers, children, women, and LGBTQ individuals, and migrant workers, still do not yet enjoy respect for and observance of human rights and fundamental freedoms. As members of civil society, we are deeply concerned at the shrinking democratic space in Cambodia, and we reflect that the situation may worsen further as the upcoming commune and national elections, scheduled for 2017 and 2018, draw closer. New, repressive pieces of legislation, such as the widely-criticized Law on Associations and Non-Governmental Organizations (the “LANGO”); the Trade Union Law; and the Telecommunications Law, provide the government with the authority to severely restrict the exercise of the fundamental freedoms of association, expression, and peaceful assembly.  A new, draft Cybercrimes Law also threatens to severely restrict expression on-line.
Those who work to promote and protect human rights in Cambodia have also come under increasingly severe pressure, in violation of Cambodia’s obligation under the Paris Agreements to “support the right of all Cambodian citizens to undertake activities which would promote and protect human rights and fundamental freedoms.” The RGC continues to unacceptably delay the renewal of the Memorandum of Understanding of UN Office of the High Commissioner for Human Rights in Cambodia, whose mandate originates from the Paris Peace Agreements.
Members of civil society have been subject to judicial harassment, threats, and even violence. 27 political prisoners - including human rights defenders, environmental campaigners, monks, students, opposition party activists, and members of the national assembly and senate - are currently in detention due to the RGC’s escalating crackdown on critical voices. This includes four senior staff members of the Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC), Ny Sokha, Yi Soksan, Nay Vanda, and Lim Mony, and Deputy Secretary-General of the National Election Committee (and former ADHOC staff member) Mr. Ny Chakrya, who are being detained on charges that bear all the hallmarks of being politically motivated, and Boeung Kak Lake community activist Tep Vanny, who remains in pre-trial detention on charges dating back to 2013. Continued impunity for those who threaten or attack activists and human rights defenders, such as the stalled investigation into the killing of Dr. Kem Ley in July this year, also risks having a chilling effect on their ability to carry out their work freely.
The Paris Peace Agreements provided for the establishment of an independent judiciary in Cambodia, yet the Cambodian judicial system continues to abuse criminal law to target critical voices, demonstrating that the judiciary is far from independent, and is regularly subject to control by the executive. The judiciary’s lack of technical capacity exacerbates the judicial system’s failure to deliver either rule of law or justice.  We are also deeply concerned about a lack of institutional independence on the part of the military and police.  Despite the military’s constitutional responsibility to defend the democratically-elected government, its senior commanders have regularly engaged in partisan and threatening rhetoric, which clearly has a chilling effect on the exercise of fundamental freedoms and undermining the principles of participatory democracy and the rule of law on which the Paris Peace Agreements are based.
The Paris Peace Agreements provided that Cambodia would follow a system of participatory democracy and pluralism, yet democratic space in Cambodia is rapidly shrinking. Functioning parliamentary democracy has been undermined by a partisan judiciary, politically motivated prosecutions of opposition politicians, and even physical attacks and intimidation of opposition lawmakers, with frequent disregard for the parliamentary immunity enjoyed by members of the National Assembly under the Constitution. Peace is not merely the absence of war and, as the drafters of the Paris Peace Agreements recognized, free and fair elections cannot take place in a vacuum, but require an environment in which human rights and fundamental freedoms are respected and guaranteed in practice, and individuals feel free to participate in political life.
While we recognize that the primary responsibility for ensuring respect for human rights and democracy in Cambodia lies with the RGC, the international community must also take action to live up to its obligations to promote and monitor peace, human rights and democracy in Cambodia. Therefore, we call on the RGC, other states signatory to the Paris Peace Agreements, and the United Nations, to urgently take action to address the shortcomings in the implementation of their obligations under the Paris Peace Agreements, in particular:
Recommendations addressed to the executive, legislative and judicial branches of the Cambodian government
a)      Amend restrictive legislation, notably the LANGO, Trade Union Law, and Telecommunications Law and other laws, in order to bring them into line with the Cambodian Constitution, and international human rights instruments ratified by Cambodia;
b)      Ensure that the legislative process allows for meaningful and transparent consultation with civil society and other stakeholders;
c)       Cease immediately all harassment of opposition politicians, human rights defenders, and civil society actors; in particular, cease all politically motivated prosecutions;
d)      Immediately release all persons detained as a result of the peaceful exercise of their fundamental freedoms;
e)      Cease interference in court investigations, procedures and decisions, and ensure the full independence and impartiality of the judicial system through genuine judicial reform;
f)        End impunity for attacks on civil society, by ensuring that thorough, impartial and transparent investigations, consistent with international standards, are carried out into all attacks on journalists, unionists and other activists, including into the deaths of Dr. Kem Ley, Chea Vichea and Chut Wutty, and request external expert assistance for this purpose;
g)       Promptly conclude a renewed Memorandum of Understanding with the Office of the High Commissioner for Human Rights in Cambodia, which guarantees continuation of a full rights protection, promotion and technical assistance mandate, and allows the office and its staff to carry out their work freely and without impediment;
h)      Ensure that the National Election Committee (NEC) and all its members, including its Deputy Secretary-General Mr. Ny Chakrya, who remains in unjustified detention, are able to carry out their work without interference, to ensure a level playing field for the election campaign and to guarantee transparency in voting and counting. We call for the immediate release of Mr. Ny Chakrya;
i)        Ensure a legal framework for free and fair elections, which allows all persons to exercise their democratic right to vote, including marginalized groups such as migrant workers;
j)        Recognize the legitimate role of the opposition parties and civil society in a democratic political system and create an environment conducive to dialogue between the ruling party and opposition parties, and facilitate a constructive dialogue with civil society, that would allow for a peaceful political resolution to the current political crisis;
k)       Review its development policies to ensure a more equitable distribution of wealth; sustainable development, including recognition of land rights of the communities, protection of environment, eradication of poverty and a bridging of the gap between rich and poor;
l)        Continue to support educational initiatives promoting peace building, prevention of genocide, rule of law and human rights, especially among the police, the military, teachers and the youth;
m)    Seek resolution to any border disputes with neighbouring states through dialogue and other peaceful means.
 
Recommendations addressed to the 18 state signatories, United Nations and international community

a)      Call on the UN Secretary-General and chairs of the 1991 Paris Conference, namely France and Indonesia to immediately convene a meeting of all signatories, with a view to taking appropriate steps to ensure respect for the obligations contained in the Paris Agreements, as foreseen in Article 29 of the Agreement on a Comprehensive Political Settlement for Cambodia;
b)      Call on the 18 state signatories and other states, in their capacity as members of inter-governmental organizations, in particular the UN, take opportunities to raise awareness of the human rights situations in Cambodia and demand the RGC to address violations;
c)       Call on the 18 state signatories and other states, in their bilateral and trade relations with Cambodia, and in their capacity as aid donors and investors, exert pressure on the RGC to respect for human rights and fundamental freedoms;
d)      Call on the 18 state signatories and other states, as foreign investment and trade partners of Cambodia, ensure that their nationals and enterprises follow the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, and make a positive contribution to the fulfillment of the Paris Peace Agreements;
e)      Call on the 18 state signatories and other states to send election monitors and observers, unilaterally or via regional organizations, to monitor and report on the political environment prior to the elections, technical preparation of the elections, the conduct of polling operations, and the vote count for both the 2017 commune election and 2018 national election.
f)        Call on the Special Rapporteur for the Situation of Human Rights in Cambodia to maintain a frank and open dialogue with the RGC, focusing on implementation of recommendations for the improvement of human rights protection by the RGC; and, where necessary, make robust criticisms of policies, legislation, or actions that have a repressive effect on human rights; and work with civil society to develop a series of concrete human rights benchmarks for use in monitoring developments in the human rights situation in Cambodia.  
 
Recommendations to international, regional and Cambodian civil society
 
a)      Continue and further strengthen their efforts to monitor and support the full implementation and fulfilment of the Paris Peace Agreements;
b)      Raise awareness, in national, regional and international arenas, of failures by all signatories to fully implement their obligations under the Paris Peace Agreements and international human rights law.

The International Conference on the 25th Anniversary of the 1991 Paris Peace Accords on Cambodia was held in Phnom Penh, Cambodia in the presence of approximately 80 participants from all across Asia.